آیینه خدانما
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب موضوع انسان کامل و امامت را از منظر عرفان وکلام عارفان نامی مورد بررسی قرار داده است.استفاده از آیات واحادیث واشعار شاعران نامی وعارف بر ظرافت و گیرایی مطالب افزوده است.با اینکه از نظر حجم اندک است ولی ازنظر محتوی عمیق است