قرآن اززبان قرآن
42 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب در 160 صفحه بررسی قرآن کریم از زبان خود قرآن است یعنی ابتدا تمام آیات مربوط به قرآنجمع آوری شده استف سپس در هشت فصل بر اساس موضوعات مختلف از قبیل اعجاز قرآن، فضیلت قرآن، کیفیت نزول، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و ... موضوع بندی شده و شرح و تفسیر مختصری انجام گرفته است.