خداشناسی در مثنوی مولوی
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در قطع وزیری و در 200 صفحه است. این کتاب از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. در مقدمه به شناسائی اجمالی مثنوی و حالات مولوی پرداخته و در پایان آن روش خویش را از کیفیت تفسیر مثنوی بیان کرده است. روش تفسیری مؤلف در کلیه ی آثار تفسیر موضوعی مثنوی، تفسیر مثنوی به مثنوی است. یعنی در تفسیر یک موضوع به آثار دانشمندان و عارفان دیگر رجوع نکرده بلکه به خود مثنوی توجه داشته است. بخش اول کتاب در خداشناسی و بخش دوم آن در رابطه انسان و خدا می باشد.