آب و سراب1- نقد و بررسی افکار اشو
54 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی
اوشو ازجمله کسانی است که با ادعای عرفان به جنگ عرفان آمده است او در پشت نقاب عرفان و تمسک به نام بعضی از عارفانی چون بایزیدوابوسعید و....خود را عارف قلمداد کرده است درحالی که شیوه او ضد عرفان این بزرگان است . کتاب حاضر درپی اثبات این مدعا میباشد