آب و سراب3-نقدی بر افکار پائلو کوئلیو
46 بازدید
ناشر: فضیلت علم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کوییلو را بعضی ازمترجمین وناشران به عنوان یک عارف معرفی کرده اند درحالی که او نه خود چنین ادعایی دارد و نه آثارش گویای چنین چیزی است .چون مترجمین آثار وی از عرفان بیگانه اند بضی از ادعاهای وی را یا با عرفان اشتباه گرفته اند یا بخاطر فروش کتابهایشان او را عارف معرفی کرده اند .کتاب حاضر در پی اثبات این حقیقت است