عزت دینی
72 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

عزت اندر عزت آمد کار دین                                      خارج از دین ذره ای عزت مبین          

  گفت قلب المومن آمد  عرش او                                     قلب عرش و جمله عالم فرش او             

این چنین مومن  عزیز است ای عزیز                              مومنان را نیست از عزت گریز                

   لیک این عزت به تشکیک آمدی                                هرکسی را قدرخود شامل شدی               

   ای فدای نام احمد جان من                                             بل عیال و جمله فرزندان من            

  عزت از احمد رسیدی برعباد                                         سایه او بر سر ما کم مباد               

  فاضل از فیض مدام احمدی                                         باز اندر وصف ماه حق شدی