ماه روزه
69 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

ماه روزه ماه خاص از ماه ها                                  شاه ماهان است از تو ای شها               

ماه روزه ماه ماهان دان یقین                                 که از او پر نور گردد امر دین               

صدهزاران روز و مه در پیش شهر                            محو می دان همچو مه در پیش دهر       

  شهر روزه در میان آن شهور                                   شد فرید العصر و یکتا از دهور       

 چون درین مه ماه قران طالع است                              ماه قران عید عبد صالح است           

  فاضلا غافل مباش از فیض او                                  تا شوی پر نور از الطاف هو