افطاریه
69 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

وقت اذان به اذن الاهی فطار کن                                 افطار رابه غمزه چشم نگار کن.  

 اهل نظربه نظره نیکوی آن نگار                                روزی خورند و تو نیز این فکار کن.

نان و خورشت درهمه جا یافت میشود                       صیاد نور باش و ضیایش شکار کن.

ماه صیام گشت قیامت مدام باد                                نام نگار را تو به هر دم به کار کن.

فاضل اگرچه گوشه عزلت گزیده است                       دل داده است و دعایش نثار کن