مدح
80 بازدید
تاریخ ارائه : 5/10/2015 7:34:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آنکه درارض وسما گردد قبول ---------     مفخر جن و بشر یعنی بتول                                   شور و عشق عارفان از آل او ----------    نه طبق ارض سما پامال او                                   سراینده فاضلی