سواد کعبه
39 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

سواد کعبه چو دیدم سواد دل سودم

چه سال هاست که این لحظه منتظر بودم

اگر سیاه بود پرده، پرده داری بِهْ

کزین سیاه مرا سینه پُر شد از دودم

به روی پرده هزاران پری کنند طواف

به زیر پرده جماعت روند چون رودم

شباب رفت و به شیب اوفتاده اکنون سال

فراق یار مرا گشته سورۀ هودم

سیاه نامه تر از پرده باشد اعمالم

اگر چه خویش به خلقان سفید بنمودم

خوشم که این شباهتم حاصل بود این جا

که او سیاه و من از وی سیاه تر بودم

هزار غصه و غم می زداید اکنون یار

ندا رسد که مخور غم چرا که من جودم

کنار کعبه چو فاضل غزلسرا گشتی

ز فیض کعبه تو گویی به نور فرغودم[1]

[1]. مسجد الحرام کنار کعبه: 17/7/1393 مصادف با 15 ذیحجه 1435، ساعت 40/23