سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مسئول مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد واحد کرج 
مسئول دفتر فرهنگ اسلامی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شبکه سوم سیما 
کارشناس گروه فرهنگ و معارف اسلامی  
 
 
کارشناسی 
اداری 
وزارت کشور-دانشگاه - امیرکبیر 
مشاور وزیر- ریاست دفتر فرهنگ اسلامی- معاونت پژوهشی 
1384/05/12 
1386/02/21 
معارف اسلامی